DÚR + DSP, DPS - Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice

Dvě samostatné akce v obci Třanovice. První stavba řeší vybudování cyklostezky vedoucí po okraji pole v extravilánu a druhá řeší infrastrukturu pro pěší a statickou dopravu v centru obce. DÚR + DSP, DPS - Zvyšování bezpečnosti v obci TřanoviceRozdělení stavby

Stavba Zvyšování dopravní bezpečnosti v obci Třanovice je rozdělena na dvě části, pro každou část bylo zajištěno samostatné společné povolení. Část SO101 řeší cyklostezku se společným provozem pěších a cyklistů podél silnice II/474 mezi autobusovými zastávkami Zadky a U Pavery. Část SO102 řeší úpravu dopravního režimu v okolí základní školy, evangelického kostela a hřbitova v centrální části Třanovic.

SO101 Cyklostezka podél sil. II/474

Šířka stezky pro cyklisty a pro pěší se společným provozem je 3,0m, délka řešeného úseku je 780m. Cyklostezka je ve své první třetině rozdělena polní cestou napojenou na sil. II/474. V rámci stavby bylo řešeno i zrušení některých nevyužívaných sjezů z komunikace na zemědělské pozemky a naopak vytvořeních nových míst pro připojení pěších ke stávající zástavbě na protější straně komunikace.
Cyklostezka je v celé délce řešena odděleně od silniční komunikace za jejím příkopem a alejí stromů. Z hlediska bezpečnosti provozu je toto vždy vhodnější řešení. Z prostorových důvodů nebylo možné vést cyklostezku na straně komunikace s přiléhající zástavbou, v rámci stavby však bylo toto řešeno alespoň vytvořením nových přípojných míst.
Součástí stavby je také návrh nového veřejného osvětlení v celé délce trasy cyklostezky.
Na stavbu je vydáno pravomocné společné povolení, orientační náklady stavby jsou cca 6,3 mil. Kč.

SO102 Dobudování dopravní infrastruktury v okolí ZŠ

V rámci této stavby byla řešena úprava stávajícího provozu v okolí základní školy. Stávající komunikace podél školy nebyla kapacitně vyhovující pro obousměrný provoz a její výjezd byl umístěn v nevýhodném místě z hlediska rozhledových poměrů. Komunikace slouží nejen pro dojíždění k základní škole, ale plní i obslužnou fuknci pro rodinné domy v okolí.
Bylo navrženo zjednosměrnění komunikace kolem základní školy s výjezdem pod hřbitovem. V rámci stavby je navržena úprava komunikace podél ZŠ, úprava parkovacích stání u ZŠ a u hřbitova, oprava stávajícího a doplnění nových pěších tras v lokalitě.
Komunikace podél základní školy je oproti stávajícímu stavu zůžena na 3,25m a doplněna chodníkem. V celé lokalitě bylo aktualizováno a doplněno dopravní značení, nově je celá oblast součástí nově vytvořené dopravní zóny se sníženou rychlostí.
Součástí stavby je úprava a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení.
Na stavbu je vydáno pravomocné společné povolení, orientační náklady stavby jsou cca 4,3 mil. Kč.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.06 s