STUDIE - Hřiště pro ZŠ a MŠ v Bukovci

Úprava prostoru mezi budovami základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Bukovci. Požadavkem investora je vytvořit hřiště a společný volnočasový prostor pro děti ZŠ i MŠ a vyřešení bezpečného přístupu k oběma školám. STUDIE - Hřiště pro ZŠ a MŠ v Bukovci

Popis území

Řešené území je svažité a nachází se mezi budovami základní a mateřské školy podél místní komunikace v Bukovci. Je rozděleno na dvě samostatné plochy zpevněnou parkovací plochou, přístřeškem zastávky a klesajícím chodníčkem k mostu přes potok. Na těchto omezených samostatných plochách jsou umístěny stísněné herní prvky a malé hřiště pro děti, které nelze využívat společně oběma školami bez toho, že by se děti pohybovaly mimo oplocený areál a přecházely po okraji vozovky.

Návrh

Podél plochy ZŠ a MŠ je navržena úprava hrany stávající komunikace navazující na šířkovou úpravu komunikace podél nového parkoviště pod kostelem (realizace 2018). Šířka komunikace zůstane min. 6,50m.
Podél hrany komunikace bude provedena úprava stávající zastávky autobusu. Je navržena úprava nástupní hrany v délce 12 m za použití bezbariérových obrubníků s nájezdovou hranou a výškou nástupní hrany 0,20m. Šířka nástupiště je navržena 2,0m stejně jako navazující chodník, který bude doveden z jedné strany ke vstupu do základní školy a z druhé strany ke vstupu do mateřské školy. Výška silničního obrubníku je navržena 0,10 m.
Přístup pěších přes potok k zastávce bude zrušen, terén v místě chodníčku bude zasypán a dorovnán do potřebné úrovně pro úpravu zahrady. Pro náhradní pěší přístup je navrženo jednoramenné schodiště š. 1,50m s jednou mezipodestou zajištěné ve svahu opěrnými zídkami.
Z hlediska herních prvků je uvnitř areálu navrženo hřiště s umělým povrchem vybavené záchytnými sítěmi, zahradní altán sloužící také jako venkovní učebna, herní prvky pro větší i menší děti, drobný vodní prvek ve formě mlhoviště. Celý areál bude oplocen.
Studie byla řešena ve spolupráci se zahradní architektkou (Ing. Kateřina Černohorská) a nově vzniklé plochy budou doplněny novými storomy, trvalkovými a travinovými záhony.

Koordinovanou stavbou souvisící s úpravou zahrady ZŠ a MŠ je výstavba čistírny odpadních vod (ČOV). ČOV je navržena společná pro základní i mateřskou školu a je umístěna na pozemku obce za budovou základní školy v místě stávající odpadní jímky mimo oplocený pozemek zahrady.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s