STUDIE - Úprava veřejného prostranství Pod lipou v obci Bukovec

Studie úpravy stávajícího nevyužitého území na konci obce Bukovec. Požadavkem investora byl návrh úpravy veřejného prostranství, které by mělo sloužit pro místní obyvatele i návštěvníky k odpočinku a drobnému sportovnímu vyžití. V ploše je také potřeba řešit občasné nouzové odstavné plochy pro vozidla v zimním období, kdy není možno z důvodu složitých klimatických podmínek dojet vozidly až na soukromé pozemky. STUDIE - Úprava veřejného prostranství Pod lipou v obci Bukovec

Popis území

Řešená část veřejného prostranství je trojúhelníkového tvaru o rozměrech přibližně 70x70m. Dvě strany pomyslného trojúhelníka jsou tvořeny vodními toky, jejichž soutok tvoří vrchol trojúhelníku. Poslední třetí strana je ohraničena místní komunikací ve správě obce a přilehlým svahem. Řešené centrální území je rovinatého charakteru s prudkými okraji svažujícími se k vodním tokům.
Řešená plocha je v současné době využívána jako skládka inertního materiálu, v prostoru se také nachází plechová garáž o rozměrech přibližně 13x5m. V území jsou vedeny nadzemní vedení NN a nadzemní sdělovací vedení.

Návrh

Návrh předpokládá zachování stávající plechové boudy a v maximální možné míře je využito pozemků ve vlastnictví investora. Na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora nejsou navrženy žádné objekty trvalého charakteru.
Odstavné plochy jsou navrženy v blízkosti hlavní místní komunikace, aby byl zajištěn jednoduchý přístup bez nutnosti budovat rozsáhlé zpevněné plochy. V oblasti křižovatky je místní komunikace “Chrasciny” rozšířena a vytváří příležitostné obratiště pro autobus nebo jiná větší vozidla a díky rozšíření umožňuje také přístup na odstavné plochy.
Prostor v okolí odstavných ploch a prostor mezi komunikací „Chrasciny“ a herní plochou je ponechán volný a je určen pro uložení sněhu v zimních měsících. V západní části na ostrohu nad soutokem je navržen altán zalomeného tvaru s jednoduchou dřevěnou konstrukcí a zastřešením plochou vegetační střechou (plocha cca 36 m2), zastavěná plocha stavby cca 24 m2. Altán je navržen jako průchozí ve své centrální části, na obou bočních křídlech bude vybaven stoly a lavicemi. Jižní, severní a západní strany konstrukce jsou navrženy s modřínovým obkladem s mezerami umožňujícími částečný prostup světla v chladném období a poskytujícími stín v letním období. Východní část pavilonu je otevřena do prostoru květinových záhonů.
V centrální části je navržena část pro sportovní vyžití. Hřiště o rozměrech 3x12m může sloužit pro hraní petangu, ale i pro jiné aktivity (kuličky, badminton, …). V blízkosti je navržena také plocha pro cvičení (hrazda) a drobné dětské aktivity (houpačky).
Nad svahem potoka je v centrální části navržena oblast okrasného a odpočinkového charakteru tvořena trvalkovými či letničkovými záhony, které jsou doplněny lavičkami.
V blízkosti křižovatky místní komunikace do dvora a hlavní místní komunikace je vyhrazen prostor pro umístění drobného objektu pro nádoby na separovaný odpad. Konstrukční řešení je navrženo obdobné jako u hlavního altánu, objekt již bude částečně zasahovat do přilehlého svahu. Kapacita je navržena pro umístění 4 kontejnerů.
Drobné chodníčky v prostoru jsou řešeny jako nezpevněné s plynulou návazností na okolní zatravněný terén. Po ostrohu je trasován chodníček k soutoku místních vodotečí, na konci chodníku bude umístěna drobná odpočinková plocha s lavičkou, prostor soutoku bude upraven kameny zajišťující zpevnění břehu.
V rámci stavby dojde k vyčištění břehových porostů. Stávající náletové dřeviny budou vykáceny, svahy budou srovnány a doplněny v horní části novou vegetací, která bude částečně sloužit také pro vytvoření odstupu od svahů vodoteče.
Veřejný prostor bude doplněn mobiliářem. V altánu budou umístěny dva komplety stolů s lavicemi, lavičky budou umístěny v blízkosti petangového a dětského hřiště, dvě odpočinkové lavičky budou umístěny v prostoru květinových záhonů a jedna v blízkosti soutoku. Odpadkové koše budou umístěny v blízkosti altánu a hřiště na petang. V blízkosti altánu budou také umístěny stojany pro kola (kapacitně by měly pojmout přibližně 6 kol). Pozn.: Odpočinkové lavičky budou řešeny jako atypické konstrukce pro zvýraznění své funkce.

Návrh nepředpokládá překládky ani zřízení nových inženýrských sítí. V lokalitě se nenacházejí podzemní sítě a nadzemní sítě nebudou stavbou dotčeny. Odvodnění zpevněných ploch (komunikace do dvora) bude řešena vzhledem k malému plošnému rozsahu této plochy přes sníženou hranu vozovky na okolní zatravněný terén. Další komunikační plochy jsou navrženy s nezpevněným povrchem (štěrkodrť, kačírek), plochy drobných stavebních prvků (altán, přístřešek na komunální odpad) jsou řešeny s rovnou střechou s vegetačním krytem, který zachytí podstatnou část srážek - přebytky budou svedeny přes jednu okapovou hranu na okolní terén bez osazení dešťových svodů.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s