STUDIE, DSP, DPS - Úprava křižovatky silnic III/4825 a III/4863

Úprava stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku při zachování původního půdorysu zpevněných ploch. STUDIE, DSP, DPS - Úprava křižovatky silnic III/4825 a III/4863

Stávající stav

Křižovatka silnic III/4825 (ul. Místecká) a III/4863 (ul. Hukvaldská) se nachází na východním okraji zastavěné části města v přechodu z intravilánu do extravilánu Příbor v těsném sousedství mimoúrovňové křižovatky Příbor – východ silnice D48, která byla v roce 2020 přebudována v rámci stavby D48 Rybí-Rychaltice. Stávající styková křižovatka se nachází v oblasti připojovacího pruhu větve MÚK ve směru od Nového Jičína, odpojovací pruh ve směru Frýdek-Místek začíná těsně za stykovou křižovatkou. Stávající plocha stykové křižovatky je rozlehlá, průjezdy vozidel jsou definovány a usměrňovány pouze vodorovným dopravním značením

Parametry

Vnější průměr okružní křižovatky se třemi připojenými větvemi v plné míře využívá plochu stávající křižovatky a je navržen 25 m. Šířka okružního pásu s asfaltovým povrchem je navržena 5 m a z vnitřní strany na ni navazuje prstenec s cementobetonovým krytem šířky 2 m. Vnitřní část okružní křižovatky se zatravněným povrchem má průměr 11 m. Zpevněné plochy budou odvodněny do stávajících silničních příkopů pomocí nového systému odvodnění. Koordinovaným projektem je řešeno nasvětlení křižovatky a přilehlých ploch.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s