STUDIE - Dopravní napojení lokality Z43 na ulici Vrchlického

Studie úpravy místní komunikace na okraji města Příbora. Současná neprůjezdná komunikace bude sloužit jako druhý alternativní příjezd do připravované obytné zóny Z43. Návrh upravuje stávající komunikaci, kterou napřimuje a doplňuje výhybny vozidel, řeší systém odvodnění a vytváří novou přístupovou trasu pro pěší. STUDIE - Dopravní napojení lokality Z43 na ulici VrchlickéhoPopis území

Cílem návrhu je úprava prostoru ulice Vrchlického na obytnou zónu, která umožní plynulý a bezkolizní průjezd vozidel v obou směrech a vytvoří bezpečné trasy pro průchod pěších do nové rezidenční zóny určené pro výstavbu rodinných domů.
Ulice Vrchlického slouží jako jedna z hlavních příjezdových tras ke koupališti, částečně je jednosměrná a navazuje na ulice Na Benátkách a Leoše Janáčka.
V rozsahu řešeného území je šířka stávající asfaltové komunikace nejednotná v rozmezí 3,10m-3,90m s obousměrným provozem, bez možnosti parkování a bez samostatných tras pro pěší. V současné době není frekvence pěších dominantní, ale vzhledem k plánované navazující rezidenční lokalitě se dá předpokládat výhledově zvýšení počtu pěších.
Na komunikaci je neusměrněný provoz s minimem prostoru pro bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, vozidla při míjení vjíždějí na zatravněné plochy v okolí komunikace. Část uličního prostoru je odvodněna do jednotné kanalizace, část dešťových vod je odvedena na zatravněný terén.

Návrh

Návrh se blíží stávajícímu stavu v území, je doplněn o odvodňovací prvky a trasu pro pěší. Je navržena úprava uličního prostoru do formy obytné zóny s obousměrným provozem (na základě TP103 Navrhování obytných a pěších zón) s omezením rychlosti a vyznačení svislým DZ – IP26a, IP26b (Obytná zóna). Šířka asfaltové komunikace je homogenizována na 3,5m, šířka pochozích ploch je v souběhu s komunikací 2,0 m a v zatravněné ploše 1,50 m.
Jednotlivé funkční plochy budou materiálově odlišeny – asfalt, dlažby, žulová kostka.
Na konci řešeného úseku je směrové vedení komunikace navrženo tak, aby komunikace plynule navázala na projektovanou komunikaci v lokalitě Z43 (větev A).
V rámci řešení uličního prostoru není řešeno parkování vozidel, všichni obyvatelé rodinných domů zde mají možnost parkovat na vlastních pozemcích. Vybudování parkovací plochy pro parkovaní osobních automobilů obyvatel sídliště, popř. zaměstnanců školy a parkování autobusů je řešeno samostatnou investiční akcí, na kterou úprava ulice Vrchlického navazuje.
V trase komunikace jsou navrženy výhybny pro vzájemné míjení vozidel. Výhybny jsou situaovány do rozhodujících rozhledových míst.
Odvodnění je řešeno převážně povrchovým žlábkem z řady dlažebních kostek (toto řešení je použito na více místech ve městě Příbor) a v úsecích s malým podélným sklonem řádkem mikroštěrbin se spádovaným dnem. Jelikož je dešťová kanalizace v lokalitě Z43 uložena v hloubce, která neumožňuje odvedení většího množství vod z ulice Vrchlického, je podélný profil komunikace navržen tak, aby do dešťové stoky v lokalitě Z43 bylo odvedeno co největší množství srážkových vod. Srážkové vody z ostatních ploch jsou odvedny do stávající dešťové kanalizace v ulici Vrchlického.
Stavba je navržena s ohledem na minimalizaci nutných zemních prací vzhledem k poloze a předpokládanému uložení stávajících sítí a s ohledem na kořenový systém dominantních vzrostlých stromů u křižovatky, které musí zůstat zachovány a nepoškozeny.
Nová zeleň bude řešena objednatelem v rámci jiné koordinované souvisící investice.

Přeložky vedení NN a veřejného osvětlení budou řešeny samostatnou dokumentací na podkladu této studie. Bude nutné provést ochranu, úpravy nebo přeložky na stávajícím vodovou SMVAK, plynovodu GasNet a sdělovacím vedení CETIN, rozsah úprav bude závislý na projednání se správci zařízení v dalším stupni projektové dokumentace. Vedení VN v území je řešeno samostatnou investiční akcí.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s