STUDIE - Úprava dopravního řešení na ul. V. Huga, Ostrava-Hrabová

Úkolem studie je zjištění prostorových podmínek a vazeb v území a návrh možné úpravy dopravního řešení a uspořádání jednotlivých funkčních ploch tak, aby byl zajištěn bezkolizní provoz pěších, cyklistů a vozidel včetně zajištění co největšího počtu míst k parkování rezidentů. STUDIE - Úprava dopravního řešení na ul. V. Huga, Ostrava-Hrabová

Popis území

Ulice V. Huga je jednopruhová obousměrná komunikace se zvýšenými obrubníky a oboustrannými chodníky pro pěší. Na vozovce je střídavě vpravo a vlevo vodorovným značením vyznačeno podélné parkovací stání. Na komunikaci probíhá neusměrněný obousměrný provoz, kdy při míjení vozidel dochází při absenci výhyben ke kolizím. Počet vyznačených podélných parkovacích stání je 22 + 1 vyhrazené, avšak vozidla parkují také mimo vyznačená místa všude tam, kde je to možné.

Návrh

Návrh předpokládá úpravu uličního prostoru do formy obytné zóny s jednosměrným provozem (na základě TP103 Navrhování obytných a pěších zón). Prostor ulice je řešen v jedné výškové úrovni, oddělení dopravního a pobytového prostoru je provedeno pouze opticky použitím odlišných materiálů pro jednotlivé funkční plochy, vjezd a výjezd z obytné zóny je navržen pomocí nájezdových prahů.
Komunikace je navržena v šířce 4,0m – umožní plynulejší zajetí do parkovacích stání, širší prostor mezi zaparkovanými vozy je přehlednější a zároveň je tímto šířkovým uspořádáním umožněna jízda cyklistů v obou směrech. Oboustranná podélná parkovací stání jsou šířky 2,0m – úpravou ulice je možno v prostoru nově vyznačit 55 parkovacích stání + 2 vyhrazená stání.
Před budovou nové mateřské školy bude vytvořen přehledný veřejný prostor proměnné šířky 3,40 - 4,60 m s možností umístění solitérní zeleně.
V rámci návrhu úpravy uličního prostoru nedochází k rozšiřování zpevněných ploch, úprava je navržena v rozsahu stávajícího zpevnění ulice V. Huga. Systém odvodnění bude upraven, pro odvedení vod bude využita stávajíc dešťová kanalizace.
Jednotlivé funkční plochy obytné zóny je navrženo materiálově odlišit – asfalt, dlažby, žulová kostka. Volbou asfaltového povrchu komunikace bude opticky vymezen prostor pro jízdu automobilů, navazující povrchy pro stání vozidel a pohyb pěších již budou dlážděné a opět vzájemně odlišeny druhem dlažby.

Návrh nepředpokládá překládky ani zřízení nových inženýrských sítí. V lokalitě se nenacházejí podzemní sítě, jejich trasy jsou však vedeny pod stávajícími chodníky a stavbou tak nebudou dotčeny. Pro odvodnění zpevněných ploch bude využit stávající systém dešťové kanalizace. Při výstavbě dojde k rekonstrukci prvků odvodnění zachycujících vodu z povrchu vozovky.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s